Regulamin  - Rodzinne Centrum Sportu DI Sport

Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Rodzinnego Centrum Sportu DI Sport w Krakowie.
2. Wstęp do Centrum jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu. Podczas zajęć przeznaczonych dla dzieci przebywają one pod opieką trenerów prowadzących.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-23.00 oraz w soboty w godzinach 7-22.00 i niedziele w godzinach 8-23.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. W depozyt za kluczyk przyjmowane są tylko i wyłącznie:
- karty Multisport/Fit Profit
- legitymacja studencka/uczniowska
- 10zł / 20zł / 50zł
Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50zł na rzecz klubu.
9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Klienta będące jego własnością pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy użytkowników bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
16. Ze względu na politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy klient/zawodnik musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie  i wykorzystywanie przez DI Sport sp. z o.o. sp.k. , ul. Stawowa 18A, 32-040  Świątniki Górne, NIP: 9442268655 swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: DI Sport sp. z o.o. sp.k. , ul. Stawowa 18A, 32-040  Świątniki Górne, NIP: 9442268655. Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez klub jak również do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak ligi czy turnieje organizowane przez klub. Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi.
17. Dane osobowe klienta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać przekazane Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa w celu koniecznym do realizacji usługi. Polityka przetwarzania danych określa regulamin i polityka prywatności i zapoznanie się z nimi jest niezbędne do realizacji usługi. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
18. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Właściciel Centrum.
19. Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli
DI Sport sp. z o.o. sp.k..

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha
1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego powyżej czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line (dotpay) lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą.
4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem . W przypadku braku odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

5. Zasady rezerwacji kortów:
a) Rezerwacji dokonać można on-line, przez aplikację mobilną, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
c) Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w aplikacji, w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę DI Sport. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji Warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d) Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia. Opłatą za anulacje obciążona będzie osoba na którą widnieje rezerwacja w systemie rezerwacyjnym DI Sport.
e) Opłata za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie powinna nastąpić w terminie do 7 dni, przelewem na konto DI Sport sp. z o.o. sp.k.
f) W przypadku gdy Klient nie dokonał przelewu w wyżej podanym terminie jest zobowiązany do opłaty za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie w momencie gdy pojawi się w klubie DI Sport (w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia anulacji warunkowej).
g) Pojedynczej rezerwacji można dokonywać tylko i wyłącznie na 14 dni w przód.
h) W przypadku opłacenia rezerwacji on-line i anulacji kortu przed terminem 24h uiszczona opłata za kort zostanie przeniesiona na kolejną, najbliższą rezerwację ale nie podlega zwrotowi.

6. Zajęcia grupowe prowadzone przez klub posiadają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.disport.fun lub w recepcji klubu – klient korzystający z zajęć powinien przestrzegać oraz być z nimi zaznajomiony.
7. Zakładając konto w DI Sport Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez DI Sport sp. z o.o. sp.k. swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
9. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnety są ograniczone terminem ważności (w zależności od rodzaju karnetu), a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
10. Klient z tytułu przedłużenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych) a na okres 60 dni bezzwrotną opłatę w wysokości 29,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych). W przypadku chęci przedłużenia karnetu na okres dłuższy niż 60 dni decyzje podejmuje Manager klubu.
11. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
12. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
13. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
14. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.15.Trenerzy squasha oraz osoby nauczające gry w squasha, którzy nie mają podpisanej umowy o współpracy z Rodzinnym Centrum Sportu DI Sport nie mogą prowadzić zajęć bez zgody właściciela klubu na terenie klubu.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.